shutterstock_541702735.jpg

פרוייקט
מידול של הפצעת תודעה קולקטיבית בטקסים

במצבים מיוחדים של קולקטיב כמו בטקסים אקסטטיים (למשל, טקסים סופיים או טקסים קולקטיביים שמאניים) ובהתארגנות של סופר-אורגניזמים בטבע, מופיעות תכונות ״גבוהות״ של הקולקטיב כגון סינכרון קבוצתי. בסופר-אורגניזמים ישנן תופעות הגורמות לכמות גדולה של פרטים להתארגן דרך ארגון עצמי למצב יעיל של סינכרון, כאשר סינכרון הוא אולי אחד מהדחפים הכי נפוצים בטבע. המטרה שלנו היא לפתח מודל מתמטי של המצבים של שינויי התודעה שמתרחשים בזמן של טקסים קולקטיביים עם רכיבים של ארגון עצמי, כאשר החיבור התודעתי מקושר לחיבור הפיזי הסינכרוני שמתחולל בטקס. אנו משערים כי משינויי תודעה אלו אצל כל אחד מהמשתתפים יכולה להתהוות אמרגנטית תודעה קולקטיבית שהיא בחלקה משותפת ומתואמת במרחב האינטר-סובייקטיבי.

 

במסגרת שימוש בענף מתמטי חדש שפיתחנו הנקרא 'לוגיקה רכה' בשילוב עם אלגברת גראסמאן, ננסה לבנות מודל למתחולל במרחב הפיזי בזמן הטקס ולמתחולל בה בעת בתודעות המשתתפים. שפת המתמטיקה היא שפה שלא מוגבלת בתפיסת המציאות הרגילה ומרחיבה את האופן שבו בני אדם תופסים את המציאות ומבטאת גם את מה שאינו לביטוי בשפה הרגילה. חלק ממחקר שממוקד בתופעות שאינן מעוגנות בתודעה התרבותית שלנו – כגון טקסים אקסטטיים ומושבות בעלי חיים עם אלמנטים של התהוות סדר תוך התארגנות עצמית, מחייב שפה חדשה. שפה מתמטית יכולה להוות מהווה גשר בין תופעה חוץ-תרבותית ובין התרבות שלנו. הרחבת הטופוגרפיה המחשבתית הרגילה, כגון השימוש בציר האפס בלוגיקה רכה, היא חיונית לשם מידול ויישום התובנות. הפרויקט שלנו נוגע באותו מעבר מיוחד שיכול לקרות בטקסים והוא שינוי פאזה לתודעה קולקטיבית כמצב שונה תודעה. מצבים שוני תודעה ידועים בחוסר היכולת לבטאם מילולית והינם לעיתים פרדוכסליים בחשיבה הלוגית הרגילה. לכן, לוגיקה רכה יכולה לאפשר לנו הבנה טובה יותר של הלא מובן והפרדוכסלי המתרחש בטקסים קולקטיביים היכולים לעיתים באופן שהוא לא אינטואיטיבי להוביל ממצבים של מה שנראה ככאוס או היפוך בסדר הרגיל להוביל דרך התארגנות עצמית למעבר מתודעת 'יחיד' לתודעת 'יחד' להתהוות סדר אמרגנטי שמהדהד גם בסדר החברתי הרגיל. 

פרוייקט זה כמו פרויקטי המחקר האחרים במעבדה מדגישים את החשיבות של בניית סדר מלמטה-למעלה כאלטרנטיבה לשליטה המוכתבת לקבוצות מלמעלה-למטה או מבחוץ. פיתוח מודל מתמטי חדש מאפשר הבנה טובה יותר של התודעה הקהילתית בטקסים דתיים ורוחניים ומציע באופן פרקטי שינוי פרדיגמה בכל הנוגע להתארגנות חברתית אנושית.