soft-logic.jpg

פרוייקט
יסודות הלוגיקה הרכה

 

החלק הראשון של הפרויקט הוא להניח את הבסיס המתמטי, הכולל ייצוג נתונים הולם שיאפשר לפתח את הלוגיקה של החיים הדיגיטליים.  זוהי שפה מתמטית חדשה המאפשרת להציג מידע סייבר באמצעות הרחבה של המספר 0 מנקודה יחידה לקו רציף של אפסים. אנו יוצרים סוג חדש של מספרים (מצבים) עבור המציאות המורכבת (המוגברת), שאנו מכנים  מספרים רכים והם מהצורה הבאה: a0+b1

 

a,b הם מספרים ממשיים, כאשר "a" הוא הערך על ציר 0 (פעילות במרחב הסייבר), ו-"b" הוא הערך על ציר 1 (פעילות בעולם האמיתי).

 

אנחנו מגדירים פעולות אריתמטיות על המספרים הרכים (חיבור, חיסור, כפל, חילוק, חזקה ושורשים) וחוקרים את המאפיינים של הפעולות האלו כמבנה מתמטי שהוא כמעט שדה אלגברי. הייצוג הזה מורחב  מעבר למודל הנ"ל כדי לייצג מערך עשיר יותר של עולם הסייבר ומערך של העולם הפיזי.

 

המתמטיקה הנוכחית אינה מתייחסת לשני התהליכים הנפרדים כפי שאנו מציעים במודל ( עולם הסייבר והמציאות הממשית) 


 

תכנית המחקר שלנו:

 

החלק הראשון של המחקר הוא לבסס את הבסיס של הלוגיקה הרכה (פרסום מאמרים אקדמיים) ולאחר מכן להתמקד בפיתוח יישומים טכנולוגיים.

 

  1. פיתוח היסודות של הלוגיקה הרכה

  2. תורת הסתברות עם מספרים רכים ואנטרופיה רכה

  3. תיאור פרדוקס הפרטיות באמצעות מספרים רכים

  4. ניתוח משחקים שיתופיים ותודעה משותפת באמצעות אלגברת גראסמן ולוגיקה רכה

  5. פונקציות מביוס רכה והשערת רימן

  6. כריית ידע עם מספרים רכים

  7. שימוש במספרים רכים לניתוח הדמיה רפואית ( PET-CT )

  8. שימוש במספרים רכים בבקרה של מכוניות אוטונומיות

  9. פיתוח מודל חישוביות המבוסס על מספרים רכים

על המחקר